คำอธิบายรายวิชาสุขศึกษา ม.2

คำอธิบายรายวิชา

  รายวิชาสุขศึกษา 3     รหัสวิชา  พ22101  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ภาคเรียนที่ 1 – 2

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2     เวลา  20  ชั่วโมง    จำนวน  0.5  หน่วยกิต

               ศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม  และสติปัญญา      ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์  และการตั้งครรภ์โดยไม่พึง-ประสงค์ ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศและวางตัวได้เหมาะสม

           เพื่อให้เห็นคุณค่า ตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา  และมีทักษะในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลัก  ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

มาตรฐานตัวชี้วัด

    พ 1.1 ม.2/1,ม.2/2

    พ 2.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4

รวม  6  ตัวชี้วัด

 

คำอธิบายรายวิชา 

 รายวิชาสุขศึกษา    4   รหัสวิชา  พ22102    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   เวลา  20  ชั่วโมง     จำนวน  0.5  หน่วยกิจ     ภาคเรียนที่  2  

                  ศึกษาวิเคราะห์การเลือกใช้บริการทางสุขภาพ   ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีผลต่อสุขภาพ  ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีผลต่อสุขภาพ   ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต  ลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับอารมณ์และความเครียด การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย   ปัจจัยและแหล่งที่ช่วยเหลือฟื้นฟูสารเสพติด  การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง  ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง  และหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย
                    เพื่อให้เห็นคุณค่า และทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การดำรงสุขภาพ  การป้องกันโรค  และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

มาตรฐานตัวชี้วัด

    พ 4.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3,ม.2/4,ม.2/5,ม.2/6,ม.2/7

    พ 5.1 ม.2/1,ม.2/2,ม2/3

รวม  10  ตัวชี้วัด

 

 

Advertisements
3 ความเห็น

3 thoughts on “คำอธิบายรายวิชาสุขศึกษา ม.2

 1. ธเนศพล

  อยากให้มันมีมากกว่านี้อะ

 2. ศุภกิตดิ์ แก้วสีดา

  1)ด้านร้างกาย คือ ร่างกายจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว แขนขาจะยาวขึ้นก่อนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอื่นประมาณ 2 ปี เพศหญิงจะไขมันมากกว่าชายที่มีกล้ามเนื้อมากกว่า ทำให้เพศชายแข็งแรงกว่า
  2)ด้านจิตใจ คือ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ สิ่งต่างๆได้มากขึ้นตามลำดับจนเมื่อพ้นวัยรุ่นแล้ว จะมีความสามารถทางสติปัญญาได้เหมือนผู้ใหญ่ แต่ในช่วงระหว่างวัยรุ่นนี้ ยังอาจขาดความยั้งคิด มีความหุนหันพลันแล่น ขาดการไตร่ตรองให้รอบคอบ
  3)ด้านสังคม คือ ยนี้จะเริ่มห่างจากทางบ้าน ไม่ค่อยสนิทสนมคลุกคลีกับพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิม แต่จะสนใจเพื่อนมากกว่า จะใช้เวลากับเพื่อนนานๆ มีกิจกรรมนอกบ้านมาก ไม่อยากไปไหนกับทางบ้าน เริ่มมีความสนใจเพศตรงข้าม
  4)ด้านสติปัญญา คือ ปัญญาจะดีขึ้นจะเรีียนเก่งขึ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: