พัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น

พัฒนาการของวัยรุ่นจะแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ วัยแรกรุ่น (10-13ปี) วัยรุ่นตอนกลาง (14-16 ปี ) และวัยรุ่นตอนปลาย (17-19 ปี) ทั้งนี้เพื่อจะชี้ให้เห็นถึงลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษของวัยรุ่นแต่ละช่วง ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในด้านความรู้สึกนึกคิด และความสัมพันธ์กับบิดามารดาโดยแบ่งดังนี้ 

1. วัยแรกรุ่น (10-13ปี) เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทุกระบบ โดยจะมีความคิดหมกมุ่นกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ซึ่งจะส่งผลกระทบไปยังจิตใจ ทำให้อารมณ์หงุดหงิดและแปรปรวนง่าย 

2. วัยรุ่นตอนกลาง(14-16 ปี ) เป็นช่วงที่วัยรุ่นจะยอมรับสภาพร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นหนุ่มเป็นสาวได้แล้ว มีความคิดที่ลึกซึ้ง (abstract) จึงหันมาใฝ่หาอุดมการณ์และหาเอกลักษณ์ของตนเอง เพื่อความเป็นตัวของตัวเอง และพยายามเอาชนะความรู้สึกแบบเด็กๆ ที่ผูกพันและอยากจะพึ่งพาพ่อแม่

3. วัยรุ่นตอนปลาย(17-19 ปี) เป็นเวลาของการฝึกฝนอาชีพ ตัดสินใจที่จะเลือกอาชีพที่เหมาะสม และเป็นช่วงเวลาที่จะมีความผูกพันแน่นแฟ้น (intimacy) กับเพื่อนต่างเพศ สภาพทางร่างกายเปลี่ยนแปลงเติบโตโดยสมบูรณ์เต็มที่ และบรรลุนิติภาวะในเชิงกฎหมาย

การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น มี 3 ทางใหญ่ๆ คือ

1. การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 

2. การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ สังคม 

3. การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ

ขอบคุณที่มา  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสุขภาพ

Advertisements
Categories: พัฒนาการทางเพศ, หน่วยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น | 14 ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

14 thoughts on “พัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น

 1. สุพรรษา หนูเข็ม

  พัฒนาการของวัยรุ่นจะแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ วัยแรกรุ่น (10-13ปี) วัยรุ่นตอนกลาง (14-16 ปี ) และวัยรุ่นตอนปลาย (17-19 ปี) ทั้งนี้เพื่อจะชี้ให้เห็นถึงลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษของวัยรุ่นแต่ละช่วง ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในด้านความรู้สึกนึกคิด และความสัมพันธ์กับบิดามารดาโดยแบ่งดังนี้

  1. วัยแรกรุ่น (10-13ปี) เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทุกระบบ โดยจะมีความคิดหมกมุ่นกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ซึ่งจะส่งผลกระทบไปยังจิตใจ ทำให้อารมณ์หงุดหงิดและแปรปรวนง่าย

  2. วัยรุ่นตอนกลาง(14-16 ปี ) เป็นช่วงที่วัยรุ่นจะยอมรับสภาพร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นหนุ่มเป็นสาวได้แล้ว มีความคิดที่ลึกซึ้ง (abstract) จึงหันมาใฝ่หาอุดมการณ์และหาเอกลักษณ์ของตนเอง เพื่อความเป็นตัวของตัวเอง และพยายามเอาชนะความรู้สึกแบบเด็กๆ ที่ผูกพันและอยากจะพึ่งพาพ่อแม่

  3. วัยรุ่นตอนปลาย(17-19 ปี) เป็นเวลาของการฝึกฝนอาชีพ ตัดสินใจที่จะเลือกอาชีพที่เหมาะสม และเป็นช่วงเวลาที่จะมีความผูกพันแน่นแฟ้น (intimacy) กับเพื่อนต่างเพศ สภาพทางร่างกายเปลี่ยนแปลงเติบโตโดยสมบูรณ์เต็มที่ และบรรลุนิติภาวะในเชิงกฎหมาย

  การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น มี 3 ทางใหญ่ๆ คือ

  1. การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย

  2. การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ สังคม

  3. การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ

 2. ชนาภา ยมนัตถ์

  พัฒนาการของวัยรุ่นจะแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ วัยแรกรุ่น (10-13ปี) วัยรุ่นตอนกลาง (14-16 ปี ) และวัยรุ่นตอนปลาย (17-19 ปี) ทั้งนี้เพื่อจะชี้ให้เห็นถึงลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษของวัยรุ่นแต่ละช่วง ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในด้านความรู้สึกนึกคิด และความสัมพันธ์กับบิดามารดาโดยแบ่งดังนี้

 3. เด็กหญิง ศิริวิมล พันพรม (ปอ)

  พัฒนาการทางเพศที่สำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยหนุ่มสาว ซึ่งแสดงออกโดยการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าสู่วัยนี้พร้อมกัน การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย และอารมณ์ความรู้สึกในแต่ละช่วงวัยเป็นธรรมชาติของพัฒนาการของมนุษย์ วัย รุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนทั้งด้านร่างกายและอารมณ์เพราะ เป็นวัยที่กำลังก้าวผ่านจากเด็กสู่ความเป็นผู้ใหญ่และมีการเปลี่ยนแปลงของ ฮอร์โมนเพศ ศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงของระบบสืบพันธุ์หญิงและชาย และปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกายและความรู้สึกเมื่อมีการสัมผัสอวัยวะบางจุด

 4. สกุลรัตน์ อานจันทึก

  พัฒนาการทางเพศ คือ การที่ร่างกายได้ผลิตฮอร์โมนเพศเพิ่มขึ้น และมีการต้องการทางเพศเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้ร่างกายมีการเปลี่ยนที่เหมาะสมกับวัย

 5. Pawinee Mhuhan

  การพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น
  การเรียนรู้เรื่องเพศ พัฒนาการ 6 ด้าน
  1. การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
  2. สัมพันธภาพ
  3.พฤติกรรมทางเพศ
  4.สังคมและวัฒนธรรม
  5. สุขอนามัยทางเพศ
  6.ทักษะส่วนบุคคล
  วัยรุ่นมีการพัฒนาทางเพศหลักๆคือ
  1.การเปลี่ยนแปลงทางด้ารร่างการ
  2.การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ สังคม
  3.การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ

 6. เด็กหญิง นันทนา สมสง่า

  ทั้งนี้เพื่อจะชี้ให้เห็นถึงลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษของวัยรุ่นแต่ละช่วง ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในด้านความรู้สึกนึกคิด และความสัมพันธ์กับบิดามารดาและเป็นเวลาของการฝึกฝนอาชีพ ตัดสินใจที่จะเลือกอาชีพที่เหมาะสม และเป็นช่วงเวลาที่จะมีความผูกพันแน่นแฟ้น (intimacy) กับเพื่อนต่างเพศ สภาพทางร่างกายเปลี่ยนแปลงเติบโตโดยสมบูรณ์เต็มที่ และบรรลุนิติภาวะในเชิงกฎหมายจึงหันมาใฝ่หาอุดมการณ์และหาเอกลักษณ์ของตนเอง เพื่อความเป็นตัวของตัวเอง และพยายามเอาชนะความรู้สึกแบบเด็กๆ ที่ผูกพันและอยากจะพึ่งพาพ่อแม่โดยจะมีความคิดหมกมุ่นกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ซึ่งจะส่งผลกระทบไปยังจิตใจ ทำให้อารมณ์หงุดหงิดและแปรปรวนง่าย

 7. จามจุรี สิงขอนอาจ

  ทั้งนี้เพื่อจะชี้ให้เห็นถึงลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษของวัยรุ่นแต่ละช่วง ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในด้านความรู้สึกนึกคิด และความสัมพันธ์กับบิดามารดาโดยแบ่งดังนี้

  เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทุกระบบ โดยจะมีความคิดหมกมุ่นกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ซึ่งจะส่งผลกระทบไปยังจิตใจ ทำให้อารมณ์หงุดหงิดและแปรปรวนช่วงเป็นช่วงที่วัยรุ่นจะยอมรับสภาพร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นหนุ่มเป็นสาวได้แล้ว มีความคิดที่ลึกซึ้ง (abstract) จึงหันมาใฝ่หาอุดมการณ์และหาเอกลักษณ์ของตนเอง เพื่อความเป็นตัวของตัวเอง และพยายามเอาชนะความรู้สึกแบบเด็กๆ ที่ผูกพันและอยากจะพึ่งพาพ่อแม่
  เป็นเวลาของการฝึกฝนอาชีพ ตัดสินใจที่จะเลือกอาชีพที่เหมาะสม และเป็นช่วงเวลาที่จะมีความผูกพันแน่นแฟ้น (intimacy) กับเพื่อนต่างเพศ สภาพทางร่างกายเปลี่ยนแปลงเติบโตโดยสมบูรณ์เต็มที่ และบรรลุนิติภาวะในเชิงกฎหมาย

 8. นิตยา พิมทราย

  การพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น
  การเปลื่ยนแปลงทางร่างกาย
  การเปลื่ยนแปลงทางด้านจิตใจอารมฌ์และสังคม
  พฤติกรรมทางด้านเพศ
  สัมพันธภาพ

 9. จักรพงศ์ หัดไทย

  วัยแรกรุ่น (10-13ปี) เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทุกระบบ โดยจะมีความคิดหมกมุ่นกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ซึ่งจะส่งผลกระทบไปยังจิตใจ ทำให้อารมณ์หงุดหงิดและแปรปรวนง่าย

 10. เสาวคนธ์ สุดชาดา

  การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
  มีการเปลี่ยนแปลงได้หลายด้าน
  เช่น
  1.การแสดงออก
  2.การเขินอาย
  3.การมองเพศตรงข้าม
  4.สัมพันธภาพ
  5.การเปลี่ยนแปลลงทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม

 11. รุ่งลาวัลย์ หวานเยี่ยม

  วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน
  ทำให้ต้องมีการปรับตัวหลายด้านพร้อมๆกัน
  1.ด้านสังคม
  2.ด้านจิตใจเเละอารมณ์
  3.พฤติกรรมทางเพศ

 12. ศุภิสรา อาทร

  พัฒนาการของวัยรุ่นจะแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ
  1.วัยแรกรุ่น (10-13ปี)
  2.วัยรุ่นตอนกลาง (14-16 ปี )
  3.วัยรุ่นตอนปลาย (17-19 ปี)
  การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น มี 3 ทางใหญ่ๆ คือ

  1. การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย

  2. การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ สังคม

  3. การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ

 13. ด.ญ.ศศิธร สังวร

  การพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น
  การเปลื่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจอารมณ์ทางสังคม
  พฤติกรรมทางด้านเพศและสัมพันธ์ภาพ

 14. มลฑกา สีสุดโท

  ใด้รู้การเปลี่ยนแปลงขอร่างกายในส่วนต่างๆ
  การที่ร่างกายได้ผลิตฮอร์โมนเพศเพิ่มขึ้น และมีการต้องการทางเพศเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้ร่างกายมีการเปลี่ยนที่เหมาะสมกับวัย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: