ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ตามขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  5  ขั้น

 

ขั้นที่  1  การรู้จักนักเรียนรายบุคคล

                        *  สรุปการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  และจากระเบียบสะสม

ขั้นที่  2  การคัดกรองนักเรียน

                        *  สรุปแบบคัดกรองนักเรียนทั้งชั้นเรียน

ขั้นที่  3  การส่งเสริมพัฒนา

                       *  สรุปผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถ

                      *  ผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถ

                  *  ตารางการวางแผนการจัดกิจกรรมโฮมรูมประจำวิชา

ขั้นที่  4  การป้องกันและแก้ไขปัญหา

                        *  สรุปผลการป้องกันและการแก้ไขปัญหา

ขั้นที่  5  การส่งต่อภายในและภายนอก

                        *  สรุปการส่งต่อภายในและภายนอก

ขั้นตอนการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1.  จัดทำระเบียนสะสมเพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆ   ได้แก่   ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน  ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ  ข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพ  ข้อมูลการวางเป้าหมายในอนาคต

2.  ประเมินนักเรียนตามแบบการประเมิน SDQ  ซึ่งมีทั้งหมด  3  ฉบับ  ได้แก่

2.1  แบบประเมินตนเอง SDQ (ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง)

2.2  แบบประเมินตนเอง SDQ (ฉบับผู้ปกครองเป็นผู้ประเมินนักเรียน)

2.3  แบบประเมินตนเอง SDQ (ฉบับครูเป็นผู้ประเมินนักเรียน)

3.  ประเมินนักเรียนตามแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ EQ  โดยมีการแปลผลเป็น  3  ด้าน  คือ  เก่ง  ดี  มีสุข

4.  วิเคราะห์นักเรียน ทั้ง 9 ด้านตามแบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ดังต่อไปนี้

4.1      ด้านความสามารถของนักเรียน

·       ด้านการเรียน

·       ด้านความสามารถ

4.2      ด้านสุขภาพร่างกาย

4.3      ด้านสุขภาพและพฤติกรรม  (  พิจารณาแบบประเมิน SDQ  3  ชุด  )

4.4      ด้านครอบครัว

4.5      ด้านเศรษฐกิจ

4.6      ด้านการคุ้มครองของนักเรียน

4.7      ด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

4.8      ด้านความฉลาดทางอารมณ์  ( พิจารณาแบบประเมิน EQ )

4.9      ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์

5.   ประเมินผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล  ตามแบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล ( ตามข้อ 3 )  โดยขั้นตอนนี้สามารถแบ่งกลุ่มนักเรียน  เป็น  3  กลุ่ม  ได้แก่

·       กลุ่มปัญหา  (  ป  )

·       กลุ่มเสี่ยง  (  ส  )

·        กลุ่มปกติ   (  –   )

6.   ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมของนักเรียนจากผู้ปกครอง โดยใช้แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน

7.  ให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับนักเรียน  ดังนี้

*   หากเด็กอยู่กลุ่มปกติ

ดำเนินการ ส่งเสริม              ดำเนินการส่งต่อ              เขียนรายงาน

*  หากเด็กมีปัญหา

ดำเนินการหาสาเหตุของปัญหา            ดำเนินการแก้ไข           สรุปผล            เขียนรายงานตาม  แบบบันทึกการให้คำปรึกษาเบื้องต้น  ,  การบันทึกการส่งต่อ ,  แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน

8.  จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ( Clasroom meeting ) โดยจัดเอกสารสานสัมพันธ์กับผู้ปกครอง

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: