คิด….กันไว้

นักเรียนดู Clip VDO  ต่อไปนี้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของตนเอง

ดูแล้วได้อะไร  คิดอย่างไร  แล้วจะทำอย่างไร  ลองคิดดูเองค่ะ

เรื่องที่ 1  คลิกที่นี่

เรื่องที่ 2  คลิกที่นี่

เรื่องที่ 3  คลิกที่นี่

เรื่องมที่ 4  คลิกที่นี่

ขอบคุณคลังความรู้จาก  ทรูปลูกปัญญา

04

Advertisements
Categories: คลังความรู้จากทรูปลูกปัญญา | ใส่ความเห็น

Video Clip

ผลงานนักเรียน Video Clip
เรื่องทักษะการปฏิเสธ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 /2555
คลิกที่ชื่อกลุ่มของนักเรียนเพื่อดู Video Clip ของนักเรียน

 

Categories: ผลงานนักเรียน | 9 ความเห็น

การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

 การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น ปัจจุบันเป็นปัญหาสำคัญหาหนึ่ง เนื่องจากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางประเพณี วัฒนธรรมทางสังคม รวมทั้งความเชื่อทางเพศที่ผิดๆ ดังนั้นการเรียนรู้ และเข้าใจผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ต่อพฤติกรรมทางเพศจึงเป็นสิ่งสำคัญ และการสร้างความตระหนักในตนเอง ตลอดจนการใช้วิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

 ๑. ความหมายของการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์

การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ หมายถึง สถานการณ์ของการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้มีการวางแผนการณ์จะให้เกิดขึ้น การไม่มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคุมกำเนิดการถูกข่มขืนจนตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์ก่อนการสมรส ตลอดจนความไม่พร้อมในด้านภาวะต่างๆ ด้านเศรษฐกิจ การไม่รับผิดชอบของบิดาของเด็กในครรภ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ

ขอบคุณที่มา  thaigoodview.com

VDO CLIP  ทักษะการปฏิเสธ

กิจกรรมนักเรียน

หลังจากที่นีกเรียนได้ชม VDO CLIP ทักษะการปฏิเสธแล้ว  ให้นักเรียนจับกลุ่มเพื่อแสดงบทบาทสมมุติในการใช้ทักษะการปฏิเสธ  พร้อมทั้งถ่ายทำ VDO CLIP ทักษะการปฏิเสธ ของนักเรียนชั้น ม. 2

Categories: การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์, หน่วยที่ 3 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | 3 ความเห็น

ปัญหาจากเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

ปัญหาจากเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

ปัจจุบัน เรามักพบเด็กวัยรุ่นมีปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร สาเหตุสำคัญมักเกิดจาก เด็กขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัว ขาดความรู้สึกมีคุณค่าตนเอง ไม่ประสบความสำเร็จด้านการเรียน ไม่เป็นที่ยอมรับของพ่อแม่ ครูหรือเพื่อนนักเรียนด้วยกัน

จึงแสวงหาการยอมรับ หาความสุขและความพึงพอใจจากแฟน เด็กขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักทางเพศ ขาดทักษะในการจัดการกับอารมณ์ทางเพศ และทักษะในการป้องกันตนเอง

นอกจากนี้อาจได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนเห็นว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่อง ธรรมดา มิใช่ปัญหาเห็นแบบอย่างหรือได้รับการกระตุ้นทางเพศ จากเพื่อน พ่อแม่ รวมถึงสื่อต่างๆ เป็นต้น

สำหรับแนวทางป้องกันที่พ่อแม่ควรให้ความสำคัญคือ สร้างความรักความอบอุ่นในบ้าน พัฒนาให้ลูกเห็นคุณค่าของตนเอง ให้ความรู้ สร้างความตระหนักและปลูกฝังทัศนคติทางเพศที่เหมาะสม มีแบบอย่างที่ดี ให้วัยรุ่นใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อให้ลูกมีแนวทางในการควบคุมและแสดงออกทางเพศที่เหมาะสมกับวัยของตน

คอลัมน์ สดจากจิตวิทยา
นฤภัค ฤธาทิพย์/กรมสุขภาพจิต

เมื่อนักเรียนดูภาพยนตร์ เรื่องรักจัดหนักแล้ว  ให้นักเรียนวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมตามภาพยนตร์ที่นักเรียนได้ดู  พร้อมทั้งบอกแนวทางปฏิบัติเพื่อมิให้เกิดปัญหาตามภาพยนตร์เรื่องนี้  ในรูปแผนผังความคิด

Categories: ปัญหาจากเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน, หน่วยที่ 2 เรียนรู้เรื่องเพศ | 3 ความเห็น

คลิป คิด วิเคราะห์ HIV

เรียนแล้ว วิเคราะห์

Categories: หน่วยที่ 3 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, โรคเอดส์ | ใส่ความเห็น

คลิป เพื่อการคิดวิเคราะห์ เรื่องเพศ

นักเรียนดู คลิปแล้วพิจารณา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

Categories: หน่วยที่ 3 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, โรคเอดส์ | 2 ความเห็น

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเพศ

การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่   พันธุกรรม    อาหาร    การออกกำลังกาย  การพักผ่อน  การทำงานของต่อมไร้ท่อตลอดจนการเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บและการบาดเจ็บจากอุบัติภัย

แม้ว่าปัจจัยด้านพันธุกรรมและการทำงานของต่อมไร้ท่อหากเกิดความผิดปกติขึ้นแล้วจะรักษาหรือแก้ไขได้ยาก แต่ถ้าเรารู้จักสังเกตตนเองและรีบไปปรึกษาแพทย์ก็จะช่วยบรรเทาความรุนแรงลงได้ สำหรับปัจจัยด้านอื่น ๆ นั้นจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตนของวัยรุ่น หากวัยรุ่นมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเหมาะสม รู้จักที่จะวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพตามภาวการณ์เจริญเติบโตและพัฒนาการก็จะนำไปสู่การเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดี จะก้าวจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ ที่มีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
ขอบคุณที่มา  ครูพรรณลักษณ์  ศรีธนเศวต

สื่อการเรียนรู้  การเจริญเติบโตทางเพศในวัยรุ่น  คลิกที่นี่ 

Categories: ปัจจัยที่มีผลต่อเจตคติเรื่องเพศ | 12 ความเห็น

วัดเจตคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ

 ค่านิยมทางเพศที่ดีของสังคมไทย
1.หญิงไทยมักจะรักนวลสงวนตัว ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน
2.ชายไทยไม่ควรสำส่อนทางเพศเพราะอาจเกิดผลเสียโดยการติดโรค
3.ชายไทยมีความรับผิดชอบต่อเพศหญิง ไม่หลอกลวง ไม่ข่มเหงน้ำใจ
4.ชายไทยรับผิดชอบต่อครอบครัว

วัยรุ่นในปัจจุบันควรมีเจตคติที่ดีว่าทั้งสองเพศมีความสำคัญเท่าเทียมกัน การสร้างสรรค์สังคมจึงจะเกิดขึ้น
ค่านิยมดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดีและยังใช้ได้ในสังคมปัจจุบัน วัยรุ่นจึงควรรักษาค่านิยมที่ดีไว้เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมา เช่น ครอบครัวแตกแยก โรคทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์นอกสมรส การค้าประเวณี การสำส่อนทางเพศ เป็นต้น
แบบสอบถามวัดเจตคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ  คลิกที่นี่
ขอบคุณที่มา songchai.rwb.ac.th/a4/q1.doc
Categories: ปัจจัยที่มีผลต่อเจตคติเรื่องเพศ | 8 ความเห็น

พัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น

พัฒนาการของวัยรุ่นจะแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ วัยแรกรุ่น (10-13ปี) วัยรุ่นตอนกลาง (14-16 ปี ) และวัยรุ่นตอนปลาย (17-19 ปี) ทั้งนี้เพื่อจะชี้ให้เห็นถึงลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษของวัยรุ่นแต่ละช่วง ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในด้านความรู้สึกนึกคิด และความสัมพันธ์กับบิดามารดาโดยแบ่งดังนี้ 

1. วัยแรกรุ่น (10-13ปี) เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทุกระบบ โดยจะมีความคิดหมกมุ่นกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ซึ่งจะส่งผลกระทบไปยังจิตใจ ทำให้อารมณ์หงุดหงิดและแปรปรวนง่าย 

2. วัยรุ่นตอนกลาง(14-16 ปี ) เป็นช่วงที่วัยรุ่นจะยอมรับสภาพร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นหนุ่มเป็นสาวได้แล้ว มีความคิดที่ลึกซึ้ง (abstract) จึงหันมาใฝ่หาอุดมการณ์และหาเอกลักษณ์ของตนเอง เพื่อความเป็นตัวของตัวเอง และพยายามเอาชนะความรู้สึกแบบเด็กๆ ที่ผูกพันและอยากจะพึ่งพาพ่อแม่

3. วัยรุ่นตอนปลาย(17-19 ปี) เป็นเวลาของการฝึกฝนอาชีพ ตัดสินใจที่จะเลือกอาชีพที่เหมาะสม และเป็นช่วงเวลาที่จะมีความผูกพันแน่นแฟ้น (intimacy) กับเพื่อนต่างเพศ สภาพทางร่างกายเปลี่ยนแปลงเติบโตโดยสมบูรณ์เต็มที่ และบรรลุนิติภาวะในเชิงกฎหมาย

การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น มี 3 ทางใหญ่ๆ คือ

1. การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 

2. การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ สังคม 

3. การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ

ขอบคุณที่มา  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสุขภาพ

Categories: พัฒนาการทางเพศ, หน่วยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น | 14 ความเห็น

การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น

                    วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน ทำให้ต้องมีการปรับตัวหลายด้านพร้อมๆกัน จึงเป็นวัยที่จะเกิดปัญหาได้มาก การปรับตัวได้สำเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิตต่อไป การเรียนรู้พัฒนาการวัยรุ่นจึงมีประโยชน์ทั้งต่อการส่งเสริมให้วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายจิตใจสังคม และช่วยป้องกันปัญหาต่างๆในวัยรุ่น เช่น ปัญหาทางเพศ หรือปัญหาการใช้สารเสพติด

 พัฒนาการของวัยรุ่น

วัยรุ่น จะเกิดขึ้นเมื่อเด็กย่างอายุประมาณ 12-13 ปี เพศหญิงจะเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าเพศชายประมาณ 2 ปี

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ

ขอบคุณที่มา  นพ. พนม เกตุมาน

Categories: การเปลี่ยนแปลง, หน่วยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น | 14 ความเห็น

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.